Voorwaarden lidmaatschap

Onderstaand treft u de punten uit de statuten en huishoudelijk reglement die betrekking hebben op uw lidmaatschap.

Statuten:

LEDEN
ARTIKEL 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.
2. De vereniging kan bovendien buitengewone leden en ereleden hebben, die, indien zij niet tevens gewoon lid van de vereniging zijn, geen stemrecht hebben in de
ledenvergaderingen. Nadere omschrijving van buitengewone leden en ereleden wordt gegeven in de reglementen.

TOELATING
ARTIKEL 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en donateurs.
2. Bij niet-toelating tot (jeugd) lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating
besluiten.
3. Voor minderjarigen dient, zonodig, van de toestemming van de wettelijke
vertegenwoordiger te blijken.
EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken.
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement), welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt, in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; in geval van een dergelijke ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk
van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld; hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep open
op de ledenvergadering; gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
3. Het bestuur heeft te alle tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en voor zolang een lid in gebreke
blijft in de nakoming van zijn financiële- of andere verplichtingen, jegens de vereniging. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging
of omzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van die termijn.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN,
JEUGDLEDEN EN DONATEURS
ARTIKEL 8
1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en van een donateur kunnen te alle tijden wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage door eerstgenoemde voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS
ARTIKEL 9
1. De leden, jeugdleden en donateurs hebben het recht van, de door de vereniging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of namens haar
georganiseerde evenementen en activiteiten. Een en ander moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld.
2. De door de (jeugd)leden verschuldigde contributie en overige bijdragen als entreegeld worden vastgesteld door de ledenvergadering. De (jeugd)leden kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie of bijdrage betalen.
3. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle (jeugd)leden zijn opgenomen.
4. Mits met goedkeuring van de ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de (jeugd)leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

Huishoudelijk reglement

Leden:
ARTIKEL 5.
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:
a. gewone leden
b. buitengewone leden
c. ereleden
d. aspirant-leden (jeugdleden)
e. donateurs en begunstigers
a. Gewone leden
Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en in het bezit zijn van een geldig Eenheidsdiploma EHBO dan wel een opleiding volgen voor het Eenheidsdiploma EHBO en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn zij die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals gesteld in ARTIKEL 2. van de statuten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
c. Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.
ARTIKEL 6.
Gewone leden zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het centraal bureau “Het Oranje Kruis” tenminste het vereiste aantal oefenlessen bij te wonen. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging geschiedt door het bestuur.
ARTIKEL 7.
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.
ARTIKEL 8.
De jeugdleden vormen een onderafdeling in de vereniging. Een van de bestuursleden dient als commissaris Jeugd EHBO de belangen van de jeugdleden te behartigen. Dit houdt in het organiseren van Jeugd EHBO cursussen, oefenlessen en andere werkzaamheden ten behoeve van de Jeugd EHBO.
Het bestuur kan op voordracht van de commissaris Jeugd EHBO dan wel als bestuur leden van de vereniging benoemen, welke de belangen van de Jeugd EHBO mede gestalte geven, overeenkomstig de statuten en nader te noemen regelen en artikelen van het huishoudelijk reglement.
Er zullen per jaar een nader te bepalen aantal oefenlessen worden gehouden, teneinde de kennis van EHBO volgens de getuigschriften A en/of B te continueren en zo mogelijk uit te breiden.
Ten aanzien van jeugdleden zijn de artikelen van het huishoudelijk reglement met uitzondering van artikel 13 t/m 20 van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 9.
De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het EHBO-diploma, worden voor de aanvang van de cursus door het bestuur vastgesteld. In dit bedrag kunnen de kosten voor contributie mede begrepen zijn.
De deelnemers aan de cursus zijn verplicht, de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een lid en/of cursist de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn, ontheffing van deze verplichting te verlenen

Statuten EHBO Cuijk

Huishoudelijke regelement